Algemene voorwaarden FlexFact

Versie 2020

Dit zijn onze algemene voorwaarden.
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om met ons contact te zoeken via info@flexfact.nl

Wij hebben te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste
versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

 • Artikel 01 : Definities
 • Artikel 02 : Toepasselijkheid
 • Artikel 03 : Offertes en aanbiedingen
 • Artikel 04 : De overeenkomst
 • Artikel 05 : Beëindiging overeenkomst
 • Artikel 06 : Tarieven
 • Artikel 07 : Betaling en incassokosten
 • Artikel 08 : Conformiteit en garanties
 • Artikel 09 : Geheimhouding
 • Artikel 10 : Wijzigen opdracht en meerwerk
 • Artikel 11 : Uitvoering opdracht
 • Artikel 12 : Klachtenregeling
 • Artikel 13 : Intellectueel eigendom
 • Artikel 14 : Aansprakelijkheid
 • Artikel 15 : Overmacht
 • Artikel 16 : Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden opgesteld door FlexFact.

FlexFact: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten FlexFact, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 59719931 en gevestigd te (6836 MA) Arnhem aan de Lou Bandystraat 27.

Ondernemer: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst -op afstand-
aangaat met FlexFact.

Klant: de ondernemer die een samenwerking aangaat met FlexFact of degene die een dienst afneemt.

Overeenkomst: de overeenkomst die tussen de klant en FlexFact gesloten is. In de overeenkomst is opgenomen welke
diensten FlexFact voor de klant verricht. Deze Overeenkomst is een bijzondere Overeenkomst in de zin van art. 7:400
e.v. BW.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door FlexFact georganiseerd systeem voor
verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik
gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder
dat de klant en FlexFact gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Dag: kalenderdag;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op
te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk
maakt.


Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van FlexFact en op elke tot stand gekomen overeenkomst
op afstand tussen FlexFact en de klant.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant
beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij FlexFact zijn in te zien en zij op verzoek van de klant
-langs elektronische weg- zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. De klant kan op een eenvoudige manier de
algemene voorwaarden opslaan op een duurzame gegevensdrager.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing
zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing.

Eventuele algemene voorwaarden van klanten en/of derden zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de klant
en FlexFact.


Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
Alle door FlexFact gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en
hebben een geldigheid tot de vermelde datum. Mocht een datum ontbreken dan zijn alle offertes en aanbiedingen tot 14
dagen na ontvangst geldig.

Een aanbod geldt enkel voor de specifieke opdracht of dienst en geeft geen garantie voor eenzelfde prijs bij
toekomstige offertes en/of opdrachten.

De klant dient diverse (persoons)gegevens te verstrekken voor de opgestelde offertes en/of opdrachten. FlexFact mag
ervan uitgaan dat de aangeleverde gegevens kloppen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De
beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.

Alle afbeeldingen die getoond worden op onder andere de website van FlexFact zijn waarheidsgetrouw weergegeven.
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden FlexFact niet.


Artikel 4. De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant laat blijken met de opdracht in te stemmen door middel van
aanvaarding van de offerte, betaling van het bedrag, ondertekening van de overeenkomst of door de opdracht
schriftelijk te aanvaarden.

De overeenkomst tussen FlexFact en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande vanaf het moment van
aanvaarding.

Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt FlexFact onverwijld langs elektronische
weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan
de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft FlexFact passende technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.
Indien de klant elektronisch betaald, zal FlexFact daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

FlexFact kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan
voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst
op afstand. Indien FlexFact op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is
zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
verbinden.

Indien FlexFact zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het
vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 5. Beëindiging overeenkomst
De klant kan de overeenkomst maandelijks opzeggen. Wel dient de klant rekening te houden met een opzegtermijn van
één maand.

Indien de klant de overeenkomst opzegt, dan heeft de klant na het verstrijken van de opzegtermijn geen toegang meer
tot de administratie.

FlexFact raadt u aan om de administratie te exporteren en deze op een andere plek op te slaan.


Artikel 6. Tarieven
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten
niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en spelfouten. Voor de gevolgen van druk- en of spelfouten wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard en kan FlexFact niet worden verplicht voor deze (foutieve) prijzen te leveren.

FlexFact kan elk jaar de overeengekomen prijzen indexeren.


Artikel 7. Betaling en incassokosten.
De klant moet te allen tijde binnen de overeengekomen termijnen op de factuur betalen, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen is.

De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan FlexFact te melden.

Als de klant de factuur niet op tijd betaalt, is de klant na het versturen van een herinnering en aanmaning van
rechtswege in verzuim en is FlexFact gerechtigd om de werkzaamheden en de toegang, al dan niet tijdelijk, op te
schorten. De klant is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een
onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat klant
in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Als klant in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan FlexFact. De
incassokosten worden als volgt berekend waarbij de minimale incassokosten € 40,- bedragen:

15% over de eerste € 2.500;

10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;

5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;

1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;

0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.

De volledige vordering van FlexFact op klant is onmiddellijk opeisbaar als:

Klant failliet is verklaard, in surseance van betaling verkeert of in de schuldsanering komt.

Het bedrijf van klant ontbonden of geliquideerd wordt;

Klant onder curatele of bewind wordt gesteld of komt te overlijden.


Artikel 8. Conformiteit en garantie
FlexFact staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

De klant moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of wanneer de werkzaamheden
zijn uitgevoerd. Klant moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is
overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.

Deze garantie geldt ook niet als er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar FlexFact niets aan kan doen.


Artikel 9. Geheimhouding
FlexFact zal alle van de klant ontvangen (vertrouwelijke) informatie, indien dit van toepassing is, strikt geheim
houden -ook na beëindiging van deze overeenkomst- en zal deze informatie gedurende deze overeenkomst enkel gebruiken
ter nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst en zonder deze informatie openbaar te maken.

Bovengenoemde bepaling vindt geen toepassing op informatie die op schriftelijk verzoek van de klant door FlexFact
openbaar wordt gemaakt en op informatie die zonder schending van een geheimhouding thans in het publieke domein
bekend is.

Alle door de klant aan FlexFact verstrekte informatie blijft eigendom van de klant. De klant blijft verantwoordelijk
voor het bewaren van deze informatie, tenzij anders is overeengekomen.

FlexFact bewaart alle gegevens zolang nodig is voor een redelijke uitvoering van de overeenkomst. Door een wet,
verordening, gerechtelijk bevel of een besluit van een overheidsinstantie kan een langer bewaartermijn vereist
worden.

De klant kan FlexFact verzoeken om alle informatie die in het bezit is van FlexFact te verwijderen.

Voor de klant geldt tevens een geheimhoudingsplicht.


Artikel 10. Wijziging opdracht en meerwerk
De klant kan binnen 7 dagen na aanvaarding van de opdracht een wijziging of aanpassing doorgeven. Deze wijzigingen
worden binnen deze termijn kosteloos verwerkt.

Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht
te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.

FlexFact kan de overeengekomen prijs bij wijzigingen verhogen of verlagen. FlexFact zal (als het mogelijk is)
daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering
veranderen. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.

FlexFact mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van klant weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief
opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.


Artikel 11. Uitvoering opdracht
FlexFact zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Doch kan FlexFact niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Voor FlexFact geldt derhalve slechtst
een inspanningsverplichting.

FlexFact verklaart hierbij dat bij de uitvoering van de werkzaamheden de wensen van de klant zoveel mogelijk in acht
genomen worden.

Als klant de noodzakelijke informatie niet tijdig verstrekt, mag FlexFact de uitvoering van de opdracht opschorten
en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. FlexFact is niet aansprakelijk voor schade die
ontstaat doordat FlexFact is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.


Artikel 12. Klachtenregeling
FlexFact beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na ontvangst van het product, volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij FlexFact.

Bij FlexFact ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst
beantwoord. Als een klacht een (on)voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door FlexFact binnen de
termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.

De klant dient FlexFact in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.


Artikel 13. Intellectueel eigendom
FlexFact behoudt alle rechten op door hem gemaakte aanbiedingen, documenten, afbeeldingen, tekeningen,
programmatuur, domeinnamen, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor
kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.

Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen van
derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FlexFact.

Alles dat FlexFact levert, blijft eigendom van FlexFact totdat de klant al zijn verplichtingen volledig is
nagekomen.

Als FlexFact zijn eigendomsrechten wilt uitoefenen, geeft klant onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan
FlexFact om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat FlexFact deze terug kan nemen.


Artikel 14. Aansprakelijkheid
FlexFact is alleen aansprakelijk voor directe schade van de klant, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van
een toerekenbare tekortkoming van FlexFact.

FlexFact is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de klant verstrekte
onjuiste of onvolledige gegevens, voor directe of indirecte schade veroorzaakt door derden, voor nevenschade,
gederfde winst of voor schade die voortvloeit uit eventuele onnauwkeurigheden in het systeem.

Indien FlexFact aansprakelijk is gesteld en hij deze aansprakelijkheid erkend heeft dan is iedere aansprakelijkheid
beperkt tot:

Het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van FlexFact minus de eigen risico.

Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert beperkt tot eenmaal het factuurbedrag.


Artikel 15. Overmacht
FlexFact hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als hij wordt gehinderd door omstandigheden die niet te wijten
zijn aan zijn schuld.

Onder overmacht wordt verstaan -naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen- alle van buiten
komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar FlexFact geen invloed op kan uitoefenen en waardoor zij niet in
staat is om haar verplichtingen na te komen.

Eventuele ziekte of arbeidsongeschiktheid valt hier ook onder. Wel wordt geprobeerd om tot een passende oplossing te
komen.


Artikel 16. Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht
Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van
de algemene voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de
inhoud van de nietige bepaling volgt.

Op alle overeenkomsten, diensten, aanbiedingen en bestellingen offertes is het Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechtbank te Nederland.

flexfact.nl

Centraalspoor 73
6846 GG Arnhem


Phone.: +31 26 206 0052
Email: support@flexfact.nl