Privacyverklaring FlexFact

Versie 2020

FlexFact is er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw
privacy te beschermen en te respecteren. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze
website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u
precies hoe wij werken. 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van FlexFact. Door gebruik te maken van deze website geeft u
aan ons privacy beleid te accepteren. FlexFact respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er
zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming voldoet.  

De huidige -op de website beschikbare- versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is
zolang u de website bezoekt.


Persoonsgegevens
Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip
“persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. Deze definitie is in overeenstemming met de relevante wetgeving. 


Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar
Als u jonger dan 16 jaar bent, dan heeft u toestemming van uw ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website
en Diensten te gebruiken. Indien blijkt dat wij zonder toestemming gegevens verwerkt hebben van een persoon jonger
dan 16 jaar, dan kunt u contact opnemen waarna wij de gegevens van deze persoon verwijderen. 


Verwerken van de persoonsgegevens
We kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van
onze diensten of als u contact met ons opneemt. Wij mogen deze gegevens verwerken, omdat we uw toestemming
vragen. Verder zullen we uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

De gegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Uw gedragingen op de website;
 • IP-adres;
 • Uw handelsnaam en bedrijfsgegevens;
 • Uw vragen en de gegevens die u met ons deelt.
 • We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven
  in deze
 • privacyverklaring tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Uw rechten
De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten: 

U mag ons vragen om inzage in uw gegevens;
U mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere
onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst;
U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens.
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig
verwerken; U mag de toestemming om uw gegevens te verwerken altijd intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we geen gegevens meer van u verwerken.
Wilt u gebruik maken van een van bovenstaande rechten dan verzoeken wij u om dit verzoek in te dienen
via info@flexfact.nl. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door u is aangevraagd verzoeken wij u om een kopie van
een identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort
of ID-kaart) paspoortnummer of ID-kaartnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij zullen zo snel mogelijk, maar
uiterlijk binnen twee (2) weken op uw verzoek reageren. 


Doeleinde en gebruik
Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om u te benaderen in verband met een vraag die u via onze
website heeft gesteld, u te benaderen in verband met uw bestelling van een product en/of dienst of om u te
informeren over FlexFact. Wij zullen uw gegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekken aan derden.
De enige uitzondering daarop is wanneer wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke
uitspraak.  


Nieuwsbrief en/of andere marketing communicatie 
FlexFact kan regelmatig een nieuwsbrief en/of andere marketing communicatie versturen om u te informeren
over FlexFact en wij kunnen bepaalde updates met u delen. Dit doen wij via een mailserver, waar u zichzelf voor
inschrijft. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om u uit te schrijven.  


Contactformulier 
U kunt via het contactformulier contact met FlexFact opnemen. Ook bij de contactformulieren laat u zelf uw gegevens
achter. Deze gegevens worden door WordPress en onze mailservers aan ons aangeleverd. Deze gegevens verwerken wij om
te kunnen reageren op uw bericht.  


Reviews 
Om onze dienstverlening constant te verbeteren kunnen wij u verzoeken om een review achter te laten of om een
(korte) enquête in te vullen. U kunt ervoor kiezen om deze anoniem achter te laten, maar bepaalde persoonsgegevens
kunnen openbaar gemaakt worden indien u ervoor kiest om deze met uw naam te delen.  


Gerechtvaardigd belang 
In sommige gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang, afgewogen
tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We
zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en daarbij onze gerechtvaardigde
belangen te waarborgen.  


Geautomatiseerde besluitvorming
FlexFact neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen worden zonder tussenkomst van een persoon. 


De beveiliging van uw gegevens 
FlexFact heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.  

Alle partijen die uw gegevens voor ons verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of
inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring. FlexFact verkoopt uw gegevens niet
aan derden.  


Bewaartermijn van uw gegevens
FlexFact bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verworven. Wanneer u zich heeft uitgeschreven of een verzoek tot verwijdering heeft
ingediend wordt u volledig uit onze database verwijderd.  


Cookies
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te
helpen analyseren en hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik
van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van FlexFact of die van een derde partij. Wij
gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te
stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

Als wij uw toestemming nodig hebben om cookies te mogen plaatsen dan vragen wij u dit tijdens uw eerste bezoek aan
onze website. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. De meeste cookies verdwijnen zodra u de internetbrowser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot
enkele jaren op de internetbrowser staan. Deze kunt u zelf op elke moment via uw internetbrowser verwijderen. Indien
u onze cookies niet accepteert kan het zijn dat onze website minder goed werkt.  

Voor het plaatsen van cookies gebruiken wij google analytics en een pixel van facebook. Beiden houden statistieken
bij over uw gedrag op de website.  


Datalek
Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houden wij ons aan de meldplicht
datalekken en melden wij dit lek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u een
datalek ontdekken dan vragen we u vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het
lek heeft geconstateerd met ons te delen door een e-mail te sturen naar info@flexfact.nl Wij kunnen dan direct actie
ondernemen.  


Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen
en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam
om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 


Vragen en feedback 
Heeft u nog vragen over dit privacybeleid of opmerkingen? Dan kunt u contact met ons opnemen:

FlexFact
info@flexfact.nl

flexfact.nl

Centraalspoor 73
6846 GG Arnhem


Phone.: +31 26 206 0052
Email: support@flexfact.nl